Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C »s« )-

len te handelen, daar men de leevensrniddelen, zomtijds ,2, 3, ja, 4 uuren van de bron, bij de Boeren moet haaien. De éénige gerieflijkheid, welke men aldaar aantreft, beftaat in één fteenen huis, op last der Regeering gebouwd; dit huis ftaat aan het hangen van een berg , zonder afwatering, en daardoor zeer vochtig ; het is verdeeld in een voorhuis , twee groote kamers , een keuken , en nog een kleener vertrek , bewoond door een Posthouder ; de vertrekken zijn allen met leemen vloeren, en met eenige houten tafels en banken geftolfeerd, waarvan aan den Posthouder huur moet betaald worden; de bedden moet men zelf medebrengen , en ook zelf voor leevensonderhoud zorgen : het laat zich dus zeer gemaklijk begrijpen , hoe weinig men zichzelven in acht kan nemen, vooral , wanneer het getal der Brongasten wat groot is , 't welk , doorgaands , geduurende den geheeleu zomertijd , tot 200 perfoonen beloopt. De 2 kamers dus altijd werklijk bezet zijnde , bevinden zich ver de meefte gasten in de noodzaaklijkheid , om des nachts op een wagen hunne legerftede te nemen. Was hier eene goede orde , een Geneesheer , eene kleene Apotheek, een tuin met groentens en vruchten, dan konden hier veele lijders, tegen eene behoorlijke betaaling , genoegen , gemak en bererfchap van hunne ongeltcldheden vinden. Wij hebben ons hier, bij dit bad, wat lang opgehouden; alleen, om in het kleen aantetoonen, hoe weinig zorg men, in dit land, voor het welzijn der lnwooners draagt. Vertrekken wij van hier, en itcllen onzen cours naar de breede rivier , op welke een veer is , om naar Zwellendam

over-

Sluiten