Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C ift 3-

plaats, dan voorheen plag te gefchieden. In vorige dagen bragten de lnwooners hun geld aan het Hoofdkantoor ; dit werd in kas genomen , en op eene asfignatie, in Europa, door Bewindhebberen der Compagnie , binnen zekeren tijd, betaald. Maar , geduurende den Engelfchen oorlog, heeft de Regeering een middel gevonden, om de omlopende contanten in papieren geld te veranderen , en zich hierdoor van de contante penningen meefler te maaken ; zederd dien "jd , neemt het Kantoor flechts fchraal in kas, zomtijds maar J , £ en, hec Iaatfte jaar ^ maar £ ge_ deelte van hetgene wordt aangeboden. Door "deze maatregelen der Regeering, is de prijs van contanten 20 pCto boven de waarde gedegen, ten nadeele der Colonisten, zijnde zij daarenboven nog buiten ftaat, om hunne fchuldeifchers in Europa, op den behoorlijken tijd, te kunnen voldoen. Hiertoe, nu , zijn weinig andere middelen voorhanden , als de kas der Compagnie-, hierdoor kwijnt de handel aan de Kaap, zowel voor de lnwooners, als voor de Scheepsofficieren : misfchien gefchiedt deze manier van handelen uit eene zogenaamde ftaatkunde; maar, wanneer ik als Koopman, als Ingezeten van een Gemeenebest redeneer , wien de welvaard van den handel zeer naauw rer harte gaat , dan befchouw ik deze daad uit een geehel ander oogpunt , en moet befluiten , dat het Gouvernement de lnwooners, die zich van eene menigte van kleene noodwendigheden willen voorzien , volftrekt noodzaakt, hunne penningen bij vreemden te befteeden; en wat toch moet hieruit anders volgen, ais dat ons Land, de Officieren der CompagL 2 ttie,

Sluiten