Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

NOG IETS

over de

CHIRURGIJNS ten PLATTEN LANDE.

jVfet genoegen en waare hoogachting, lees ik UEd. Maandfchrift, en ik vertrouw , dat het , hoe langer zomeer, de goedkeuring van alle Braaven zal wegdragen. Met de grootfte gevoeligheid, kan ik U betuigen , dat het gebrekkig plan van opvoeding, welk ik mij voor mijne Kinderen had voorgemeld, door de lezing uwer Bijdragen , en wel inzonderheid door het ftuk jen der maand May, in de aanwijzing tot eene Burgerlijke Opvoeding, zeer veel verbeterdis. Mogten alle Ouders zich die gefchiktheid van hart en wandel eigen maaken , om hunne Kinderen wel optevoeden , daar het helaas ! in de tegenwoordige waereld maar al te veej aan hapert, dan zou men, over het algemeen, meer deugd en eerlijkheid vinden. Spoort daartoe , mijne Heeren, bij bekwaame gelegenheden

al.

{Brief aan de Schrijven.)

Mijne Heb ren!

Sluiten