Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—c 175

van even zoo fchandelijk te zullen bedrogen worden, en de gezondheid, en het leeven van anderen, en hun eigen crediet, daardoor in de waagfchaal te zullen Hellen? Wie zal niet liever met een gerust hart en zonder fchroom eenen zieken medicijnen toedienen, van welker deugd hij ten vollen verzekerd is? Doch, ik zal ophouden, mijne Heeren, om hier verder van te fpreken: ik word warm van billijke verontwaardiging over andere gevallen, die mij bekend , en nog oneindig verderflijker zijn. Ik geef UEd. alleen in bedenking, of deze zaak niet een fcherp onderzoek verdiende, van den kant der Hooge en Laage Regeeringen?

Met dit eene plaats in UEd. geacht Maandwerk te verleenen, zult gij verplichten hem, die is

UEd. beftendige Lezer,

A. Z,

* * *'

Wij bedanken onzen geëerden Correspondent voot zijne menschlievende bijdrage; zijn Ed. zal ons ten hoogften verplichten met meer dergelijke onderrichtingen. — Intusfchen bevelen wij de zaak zelve aan het nader onderzoek van alle braave Geneesheeren, ten einde deze onheilen op de bestmogelijke wijze te verhoeden. — Gewislijk ware zodanig iets eene gewichtige pooging voor eene of andere menschlie»

ven-

Sluiten