Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C Ho )-

ven, of hunnen vrienden, de grootfte rampen overkomen, niets kan immer hun humeur veranderen; zij zullen 'het geheeliil alleen befchouwen, als een tooneel, waarop niets dan bli-fpelen vertoond worden; en de waereldberoerende daaden der helden, de ongerechtigheden der ftaatüuchtigen , maaken het tooneel flechts belagchli ker in hunne oogen, en zetten hunner vrolijkheid geest bij: kortom, zij zijn zoo min getroffen over hunne eigen tegenfpoeden, en over die van anderen, als de doodgraavers, fchoon in het zwart gekleed, aandoening hebben over den dood van hem , wiens lijk zij onder de aarde delven.

Van alle menfchen, wier leevensbefchrijving ik gelezen heb, bezat de vermaarde Kardinaal, de Retz, dit gelukkig charakter in den hoogden graad. Dewijl hi) een liefhebber van galante:ie was, en niets meer haatte, dan het fcboolvosfitr uiterlijke der Phikfoophen , kogt hij het vermaak, hoe duur het hem mogt te fhan komen. Een vriend der fchoone Kunne in het algemeen zijnde, trof hem de weigering eener Vrouw zoo weinig , dat hij terftond daarna zijne genegenheid op eene andere plaatfte. Vond hij andermaal tegen ftand, hij ging tot eene derde en, als hü op deze al we Ier niets kon verwinnen , begaf hij zich niet rn het diepfte van «en donker b>sch , of in eene verafgelegen wildernis , om aldaar zijae ongelukkige liefde met heete traanen te befchreien , en zich in nuttelooze fmart te verteeren; neen: hij (telde alles in het werk, om^ich ïntebeelden, dat hij niet verliefd was geweest, maar

Sluiten