Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 204 >—

dedeelen, welke alleen gefchikt was , om zijn hare gerust te flellen; terwijl hij liever een voorwerp van mededogen, dan van verachting, wenschte te zijn. Èn waarli k , men moet gewis erkennen , dat niemand , zonder de grootlle ongerijmdheid, zal ftaande houden , dat hij vermogens bezit , welken hij nietbézigt, wanneer zijn hoogste belang zulks echter vordert. Het is niet wel te dulden , dat iemand zich de eer van een vrij wezen uanmaatigt, nadat hij eenmaal beleden heeft, een werktuig van een blind noodlot te wezen.

Terwijl ik met deze aanmerkingen bezig was, trad Lucinde's echtgenoot binnen , en, om die zoort van oneer te herftellen, welke gewoonte of vooroordeel op hem mogt werpen, uit hoofde'der heillooze noodlottigheid , 'aan welke zijne Vrouw zich onderworpen reekent, zal ik hem-daartegen aanvoeren, als een onbetwistbaar bew;js, dat, zo 'er menfchen gevonden worden, wier losheid van beginzelen hen tot de jammerlijkfle handelingen vervoert , en hun een zeer .tegenftrijdig charakter eigen maakt , 'er aan den andéren kant ook menfchen beftaan , die alle gewaande ftelzels van noodlottigheid door de vrijheid hunner daaden op éénmaal Iogenftraffen, en die, in alle de wisfelvalligheden dezer aarde, dezelfde verftandigen zijn en blijven ; menfchen, die, de waardigheid hunner natuure handhaavende, rondborftig durven beweeren, dat al wat de vrijheid onzer daaden beperkt , ons even Wo( eene fchreede nader brengt aan den ftaat van het zedenloze vee. Ik voor mij houde mij ten vollen verzekerd, dat mijn Vriend in alle zijne daaden

door

Sluiten