Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( afS )-

langt, neen zeggen. Maar gefield, dat het verdrag voordeeüg ware : weet gij, of uwe Kinderen , uwe nakomelingen dit voordeel begeeren zullen? De fmaaken zijn verfchillende. Gij kunt, daarenboven, voor hun geen goed bepaalen , zonder toeftemming der voorwaarden. Wanneer het dus eens eene voornaame bediening betrof, dan zoude het zeer wel kunnen gebeuren , dat gij uw Kind ongelukkig maakte. Het is eene geheel andere zaak ten aanzien van verdragen , die goederen betreffen: dezen kunnen de Vaders naar welgevallen maaken , terwijl de goederen eigendömlijke' gaaven zijn , zoals wij in de 6de Fradg gezien hebben. Dus zijn de erfmaakingen, met last van overgifte , de fidei - commisftn , geenszins onwettig.

Nu zal ik de voornaamfte bepaalingen van het gedrag der Ouders, over hunne Kinderen, opgeven; waarvan deszelfs duüring hog moet worden aangetoond.

VIIMe Vraag.

Hoe lang moeten de Vaderlijke rechten' duurerr?

De rechten der Vaders, die eeniglijk op hunneverplichtingen gegrond zijn, behooren met dezen een einde te nemen. Het is derhalven alleen noodig, aantetoone'n, hoe lang de verplichtingen fland dienen té houden, om den tijd van de duuring der rechten te bepaalen.

De verplichtingen van den Vader, die niet verder gaan, dan om het onvermogen van her Kind te vervullen, houden op, zodra hetzelve de jaaren beP Br reikt,-

Sluiten