Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 248 )-

wat 'er tot zulk een gewichtig einde al vereischt werd!

Geen wonder derhalven, dat veele Ouders, wanneer zij in hunne Zoonen ijver en opgewektheid tot den openbaaren Predikdienst ontdekken, alle poogingen aanwenden , om dezelve te onderdrukken en te verdooven, en hen in hun eigen, of in voordeeliger, beroep opbrengen.

Welk een aantal gegronde, redenen hebben behoefrigen, of niet ruim bedeelde, Ouders hier toe! Hoe veele zwaarigheden fchijnen hier onoverkomelijk! Om ons tafereel niet al te donker te fchetzen , zullen wij geene voorbeelden van wellustige, waereldgezinde Ouders aanvoeren , maar ons alleen tot weldenkendeu , godsdienftigen bepaalen.

Hoe ftreelt het hun, eenen Zoon te hebben, wiens genegenheden alleen werkzaam zijn, om eenmaal een verkondiger des Euangeliums te worden. Zij ontdekten die zucht reeds in hem in zijne eerfte kindsheid, en bij zi]ne opgroeijing zagen zij dezelve niet vermindereu! Hoe fmart het hun, dat zij niet in beter omttandigheden zijn geplaatst, om een gunltig oor aan de dagelijkfche verzoeken te leenen, en hunnen dierbaaren Lieveling tot het ecrwaardigfte van alle ambten te kunnen in ftaat ftellen! Hoe menigen traan perst hun dit ten oogen uit! Kunnen zij de wenfehen van hunnen Zoon involgen ?

Door hulp van dezen en genen, door onderfland van anderen , zal hij de taaien leeren ; door aanbeveling zal hij toegang tot de geleerden van zijnen tijd verkrijgen , en boeken zullen hem bezorgd

wor-

Sluiten