Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 274 )—

len 'er dan niet eerlang geene druiven meer re Iezen zi n ! Waar wil hec met ons dierbaar Vaderland henen, indien het van zijne zeden geheel verbastert !|

Vergunt, dierbaare Oudften des Volks, dat wij Ü niet alleen de bevordering van het waare Christendom , maar allerbijzonderst ook de aankomende en meergevorderde Jongelingfchap , welke zich tot den openbaaren Predikdienst voorbereidt, aanbevelen , en onder dezelve voornaam! jk hen , wier Ouderen of Bloedverwandten met de goederen de^er waereld in geene ruime maate bedeeld zi n. U hiertoe een voorfchrift van de manier en w'jze , hoe dit best kan gefchieden , te geven , zoude aan mij weinig betaamen. — Ik mag dit gerust aan uwe befchikking overlaaten. Alleen zij het mü geoorlofd, U te herinneren , dat uwe krachtdaadige aanmoediging en onderfteuning vermogende , genoegzaam vermogende zijn , om eene wolk van zwaarheden, welke de bekwaammaakiHg tot den openbaaren Predikdienst thands verhindert, grootendeels, zo niet geheel, te doen verdwijnen. En behoef ik hier wel iets tot meerderen aandrang bijtevoegen? Kunnen de fchatten, welken de Onderzaaten opbrengen , wel beter beneed werden, dan om Leeraaren aantekweeken, door wier arbeid christelijke huisgezinnen , godvruchtige Regenten, verfiandige beftrijders en hemelsgezinde Christenen gemaakt worden ? Gevoelt hier, achtbaare Hoofden des Volks, gevoelt hier meer, dan ik kan befclnïjveu , hoe nuttig, hoe uitgebreid , hoe zalig in zijni gevolgen uwbeftuur, uw dienst, uwe

toe-

Sluiten