Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 276 )-

gij doen ophouden. Waare Godvrucbtigeu, onder U, zullen gewisfelijk hiertoe wel willen medewerken, en zij, die nog een zweemfel van Godsdienst hebben, kuunen , al ware het flechts om hunnes belangs wille , hieromtrend, niet onverfchillig zijn. Indien onkunde en zedenloosheid toenemen , hebben losbandigheid en teugellooze boosheid eenen openen weg. Rijken dezer aarde , wie gij dan ook zijn mcogt, verhoedt bet gebrek aan Predikanten: ook gij kunt hiertoe behulpzaam zijn. Wij hebben gezien, dat minvermogende Ouders hunne Kinderen , bezwaarlijk , zonder onderftand.tot den openbaaren Predikdienst kunnen opleiden, en dat de minachting voor de openbaare Leeraaren mede eene der redenenis, om welken zo weinige Jongelingen zich tot het eerwaardigfte van alle ambten voorbereiden. Deze redenen kunt gij ui: den weg ruimen. Kunt gij de vermogens, die U door de milde hand der goddelijke Voorzienigheid, zoo onverdiend, en boven duizenden uwer natuurgenooten, gefchonken zijn, wel beter aanwenden, dan tot de inltandhouding van de bediening des Euangeliums ? Hoe weinig zal U dit kosten in vergelijking uwer andere uitgaven ! Hoeveel zoudt gij, door een verflandig overleg, aan nuttelooze geldverfpillingen kunnen befnoeien ; hoeveele kostbaare vermaaken en uitfpanningen kunnen nalaten , en daarbij onfchuldig kunnen blijven omtrend uwe verandwoording voor den Alwetendeu! En van welk een voortreflijk gebruik zouden deze befpaaringen kunnen wezen , om Jongelingen, wier geheele ziel naar den openbaaren Predikdienst reikhalst , door milde giften , in hunne poogingen en vlijt aante-

moe-

Sluiten