Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 3=3

snoet uitoefenen', zich na ongeoorlofde vermager, en verkwisting overgeeft? — Indien hij zich m aan de belangen en het bijzijn zijns gezins Iaat geegen leggen , noch het hoogfcha» ; maar liever v*r, gezelfchappen bijtewoonen , en zich daardoor geduurig van huis bevind - hoe zal hij daardoor de iefde van zijne Echtgenoote zien verfiaauwen , welke, z.jne onverfchilligheid ziende omtrend haar bij, W , ook noodzakelijk de grootfte verbindende ge. tegenheid omtrend hem , al minder en minder, moet gevoelen? - De Kinders, die met geene behoorlijke tederheid, en maar zeer zelden, door hunn' Vader ontmoet worden en bij hem zijn, verliezen meer en meer die liefde, welke den tederften band, ik meene dien des Huwelijks, op 't naauwst kan toehaalen.— Het noodzakelijk toevoorzicht, waartoe hij verplicht was , verzuimt hij ; het vaderlijk gezag wordt veronachtzaamd , en het noodzakelijk beftuur over het gezin wordt geheel vergeten : en hoe kan het misfen , dat daar, waar het opperbewind verwaarloosd wordt, de orde en gehoorzaamheid, welke den grondflag van

geluk moeten uitmaaken, verbroken worden?

Zo hetfpel hemgekeetend houdt, en hij daaraan verflaafd is hoeveel tijd verflindt hij daardoor , en hoe hunkert hij daarnaar , met veronachtzaaming van nuttiger zaaken ? Verlies is toch

altijd het flor; twisten en dadelijkheden niet zelden de gevolgen, beha!ven het ijdele tijdverlies, dat het veroorzaakt. — Hierin het misbruik te vermijden , en hetzelve maar zelden, en alleen als eene onfchuldige uitbanning te bezigen, zal

door

Sluiten