Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

INVLOED der ONDERSCHEIDEN REGEERINGS VORMEN, op het CHARAKTER en de ZEDEN van het MENSCHDOM.

S l.

Algtmeene aanmerkingen over den invloed van Maatfchappijëlijke betrekking op de redenlijke natuur van den Mensch.

Indien iemand volftrekt niets wist van andere menfchen, of buiten eenige betrekking tot anderen op zich zeiven beftaan kon , zoo zou zeker het grootfte deel dier neigingen en poogingen , die hem gewoonlijk deugdzaam of ondeugend, gelukkig of ongelukkig maaken, derzelver naafle of verdere oorzaken misfen moeten. De zooveel vermogende drift van eer, welke zoo grooten invloed op alle de overigen heeft zou geene opwekking, geen voedzel , geen voorwerp hebben. Hoe langzaam en onvolmaakt zou uitzicht in het toekomende, en in't gemeen fchranderhcid en verftand, zich ontwikkelen in bijzondere menfchen , zonder fpraak en zonder onder-

Sluiten