Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 33i )—

derwijs? Zelfs de ve^eldings-kr^Ju, die de gewaarwordingen bedelt , en dikwijls zoo zeer verandert, kan zich niet dan zwak vertoonen , indien niec de gelijke, of ongelijke, en ftrijdige denkbeelden van «nderen iemands eigen volmaaken of fa bewe„.inff brengen. ö 5

De mensch Haat wel met alles, wat hem omringt in veelvuldige betrekkingen van wederzijdfche werking over en weder; „iets echter werkt zoo zeer op den mensch , dan de mensch. Aan geen ander voorwerp neemt hij zoo fterk aandeel ; gem vreest, geen haat, geen bemint hij zoo zeer- „aar geen ander vormt hij zich zoo fchielijk , zoo aan houdende , met of zonder opzet. Hij heeft denk beelden, grondregels, belang, vrienden, vijanden gevaar, en hoop, omdat anderen die hebben HM heeft dit alles „iet , zoals hij het buitendien wel hebben zou; juist omdat andereu het hebben, die te gen hem of hij tegen hun gekant is, van welken hij zich heeft afgezonderd, en van welken hij zich onderfcheiden wil.

Evenwel hebben niet alle menfchen eenen gekken , of even duurzaamen invloed op eikanderen. Dezelve is alleen daar voornaamlijk fterk, waar lief-" de , en hoogachting , of vreeze, voornaamlijk plaats hebben. Hoe minder iemand door deze driften en hartstochten bewogen wordt , des te zwakker is ook de invloed van anderen op hem; des te meer kan zijn charakter zich naar zijnen oorfProng!ijkeu aanleg ontwikkelen , of door natuurlijke oorzaken ge. vormd worden.

Z 2

Ook

Sluiten