Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 359 )-

fchen, vol kracht en vermogen, zijn aicezeer neigd, om op een beter lot te hoopen, dan anderen bij gelijke ondernemingen ten deel gevallen ié, dan dat z.j zoo ligt hunne werkzaamheid en begeerte naar eer, door derzelver voorbeeld, zouden laten terughouden; maar dit gevaar kan wel eene oorzaak van gaauwheid en flimheid worden, zoo als men z>

alleen aan Hoven, en niet in Republieken, verwachten

zou, bij diegenen, welken zich tot dezegehaattegroo:.

beid boven anderen verheven hebben , of verheffen

willen.

6.) Nieuwigheden ontftaan niet ligt, daar willekeur en b.jzondere voorbeelden weinig invloed hebbenen meuwigheid is 00k een gehaat denkbeeld, waar alles op de bewaaring der wetten berust. Meri weet, dat de grootfte omwentelingen vaak met klee «'gheden begonnen zijn. De Republikein heeft ook te veel achting voor zich zeiven, voor ziin volk en land, om, hetgeen vreemd is, jigt mJg te vergunnen, en daaraan de voorkeuze* boven het gewoone en Inlandfche toeteftaan. Oude gewoonten coftumen, en gebruiken, houden dus in Repakieteit het gemaklijkst Hand: zodat in dit pinu de meest ftrijdige Regeerings-vormen eenigermateu aan elkanderen gelijkvormig zijn.

70 Deze minachting voor de zeden en gevoelen van anderen, de gewoonte, om zijne eigen kundig, heden te volgen, en het vertrouwen op zich zei ven, maaken den Republikein ook tot eenen vunrigen en meer ftandvastigen vriend. Hij verlaat zijnen vriend niet zoo ligt, wanneer het oordeel van anderen

Sluiten