Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 2*3 )-

Betreffende het vinden van toevalligheden; zom«.gen zijn zoo voor de hand, zoo gemaklijk in derze.ver voorkomen , dat zich dezelve, door eene natunrhjke verbinding en opvolging van denkbeelden wn een gewoon frernuft gereedelijk zullen voordoen; anderen, daarentegen, zij„ meer afgeven en ver boven het bereik van een dagelijksch °vernuft en alleen onder het gebied en in het vermogen van d,e weinigen, die, met een' verheven geesi en eene vlugge verbeelding voorzien, fa ftaat zijn om den afgelegenften zamenhang en verbinding der' denkbeelden „ategaan, en naar welgevallen zarnente voegen. Deze toevalligheden worden door een' oorfpronglijke Genie gemaklijk en met vermaak ge, vonden, en zijn in zich zeiven zowel groot alongemeen. Dezegemaklijkheid, deze gereedheid in het uitvinden, ia het wezen|iik voorrecht ^ groote Genie; en hij alleen heeft de vermogens, om «jn geest tedoen werken, terwijl elke uitbreiding zijner denkbeelden hem met eene rijke verfcheidenheid van treffende toevalligheden voorziet. Eene ze maklijkheid in het vinden en zamenvoegen van zodanige toevalligheden mag men dus, ce rech£, aanmgr ken , als het onderfcheidend kenmerk eener oorfpronglijke Genie.

Het tweede, waarin wij zeiden, dat tnndini "oh deed kennen, was het daarftellen van charak ters. Gewoone Verzenmaakers, en zulke Schrijvers «••e flechts middenmarige bekwaamheden bezitten' vergenoegen zich ze.ve„,i„ dit opzicht, veelal, met het copieeren van zodanige charakters, »ls door VoorBb * naams

Sluiten