Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 404 )-

menfchen juist en billijk zijn, altijd in het oog behooren te houden.

Van waar komt het, dat ik geenen anderen, dan dezen, voorraad van denkbeelden in mijne ziel heb* Van hier zeker, dat ik in den loop mijns leevens geene gelegenheid, noch aanleiding gehad heb, om eenige andere kundigheden, dan dezen, intezamelen, en dat de omftandigheden, in welken ik mij van mijne jeugd af bevond , mij geene andere voorwerpen voor mijne kennis en gewaarwording aanbooden. Was ik op O-taheiti of in Groenland geboren en opgevoed , dan zou ik ook zekerlijk geheele andere denkbeelden gehad hebben. Vanwaar komt, dat ik de zaaken , welken ik erken, juist zoo en niet anders befchouwe, 'er juist zoo en niet anders over oordeele? — van hier buiten twijfel, omdat zich de zaaken, in mijn toeftand en omftandigheden , cn bij de bijzondere gefteldheid mijner uiterlijke zintuigen, en inwendige gewaarwordingen en vermogens, juist van deze en geene andere zijde , juist in deze en geene andere gedaante, aan mij vertoonden. Was ik doof en blind geboren, of met andere , dan menschlijke , zintuigen voorzien geworden , dan zou ik mij de dingen rondom mij, zekerlijk , geheel anders voorHellen , dan tegenwoordig. De bepaalde zom onzer denkbeelden niet flechts, maar ook de trap van derzei ver klaarheid , duidelijkheid, vastheid en leevendigheid, en dus ook derzei ver grooter of geringer juistheid en werkzaamheid, hangt dus , zo niet geheel , ten minften grootftendeels, van de bijzondere omftandigheden af, in welken wij ons, van het oogenblik

Sluiten