Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 43» ) -

en deed, bij eene plechtige gelegenheid, eene uitmuntende redeveering. De H.-er X. had dezelve bijgewoond , en roemde deze betooging als een meeflerftuk van geleerdheid en redeneerkunde , op alle plaatzen, waar hij dacht, dat het den Voorzitter ter ooren kon koomen , maar heimlijk , en wel onder de voorzorg cn het beding , van het niet voordtevertellen, (een gereed middel, om het zichtbaar te maaken) verzuimde hij niet, alles bijeentefchraapen, wat hij tegen den inhoud, de afdeeling , de ftijl en taal, wist uittedenken. — Ongelukkig voor hem ontmoeten zich twee perzoonen , die hem op deze onderfcheiden wijze hadden hooren redekavelen , en het een bij 't ander vergelijkende , bevonden zij duidlijk, dat hij het goede uit lafhartig, heid , en het kwaade uit de opwelling van zijn bedorven hart , had uitgeftrooid. — Dan , ditmaal al trekken genoeg van een c arakter, dat eigenlijk de verachting van het geheele Menschdem verdient, wijl het zijn hoogst vermaak vindt in onzaligheden te fcheppen , en zijn evenmensch, waar hij kan , voortedragen , als een aterling, hellewicht, en wat men ergerlijk noemen kan ; mids hij maar gedekt blijve, en geen gevaar lope , dat de eerlijke verongelijkte hem reden afeifche van zijne flordige, verachtlijke , en het menschdom onteerende handelwijs.

Gaan wij over tot onze tweede aanmerking over dit onderwerp.

Wij meenen , zo uit onze algemeene redeneering, omtrend onze eerfte aanmerking, als uit het gefchetfle charakter van den Heer X., getoond te hebben,

dat

Sluiten