Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< 457 )—

TJóggeduuriger en dieper blijft vernederen. — Verfchrifc lijk denkbeeld ! . . . Menfchen koopen hunne natuurgenoten ; zij plaatzen hen in den rang der redenloze dieren , en maaken , daar zij toch ftaag eéri gevoelig fchepzel blijven , hen volkoomen rampzalig ! » : i

Dat de Colonien zonder dit niet beftaan kunnen: — dit is mooglijk voor het tegenwoordige volkoomen waar. — Het land zelve is weinig bevolkt. — De Inborelingen zijn niet gefchikt voor den zwaaren arbeid des landbouws, en ons Vaderland kan hiertoe geen genoegzaam aantal van menfchen opleveren. Geen ander middel blijft dus overig, aan dit, — van Afrika. dus mede te ontvolken , en de onfchuldige flagtoffers van winzucht en wreedheid zich in een vre°emd land te doen dood werken.

Hoe veele landen, echter, zijn zederd de bevolking van Europa, uit woeste bosfchen en moeras^ fen,in fchoone, vruchtrijke velden, en nuttige beemden hervormd; zonder dat vreemde Slaaven hunne krachten , hun leeven zelfs hebben moeten opofferen? - Heeft niet de alwijze Schepper elk waerelddeel met eene keurige , eene juits bereekende evenre^ digheid van bewooneren befchonken ? en de hoeveelheid der voordbrengzelen genoegzaam naar hun ge; tal vastgefteld ?

Zeker heeft de overheerfching en eene onleschbare dorst naar goud de bewooners van Amerika do;nverkwijnen, en hun getal niet weinig verminderd. ~ Dan, had diezelfde drijfveêr , die de Negen thands aanfpoort, om elkander te verkoopen, hen ook niet

Sluiten