Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C A66 >-

te weinig te doen hebben, om niet daarin voornaamlijk hun beftaan te vinden , dat zij de voorkomende zaken meefterlijk op de lange baan weten te houden.

Voor den verftandigen Lezer nu behoefde ik volftrekt niet één éénig woord hieroij te voegen, ora den oorfprong van alle de fchreeuwende ongerechtigheden op het Platte Land in alle zijne kracht te doen gevoelen : dan, daar het voornaamli.k mijn oogmerk was, om voor min kundigen te Ichrijven, wil ik ook in eenige bijzonderheden treden.

Uu het het verkoopen van Schouts-ambten vloeien noodzaaklijk de twee volgende onheilen voord. Fooreerst, dat de Schouts onkundig en in het Recht geheel onervaren zijn. Ten tweeden ; dat, indien zij al kundig zijn , zij het Ambt zoo duur moeten aanflaan , dat zii, zonder te knevelen , geen behoorlijken interest reekenen , of, uit hoofde der zwaare recognitie, naauwlijks droog brood kunnen nuttigen.

Befchouwen wij nu een Dorp, alwaar men eenen dommen , in het recht geheel onervarenen Schout heeft ; — eene Rechtbank met zeven Schepenen , waaronder doorgaands eenigen zijn , die niet alleen met fchrijven , maar zelfs niet eens lezen kunnen — trouwens, het is genoeg, dat 'er flechts twee, of ten hoogden d,ie zijn , die hunnen naam kunnen fchrijven , als zijnde dan genoegzaam in ftaat, om Rustingen, Tranfporten,' Staaten, Acten enz. te onderteekenen. Verbeelden we ons nu, dat vóór zulk eene Rechtbank eenige klachten worden ingebragt:

Pij

Sluiten