Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij voorbeeld, dat de naafte Gebunren in gefchil komen over de grondfcheiding , of dat de een in des anders reekening eenig defect meent te vinden , of iet dergelijks: — hoe zoudt Gij nu wel denken, dat deze zaken behandeld wierden? Zoudt Gij niet oordeelen , dat de Heeren Schepenen , in geringe zaken althands, behoorden gereed te zijn, om te kunnen vonnisfen: — maar neen, mine Heeren! — de eenvoudigheid is ook aldaar contrabande: men oordeelt , in alk gevallen, de tusfchenkomst der Heeren Praktizijns te behoeven : zodat ik bijkans nooit gezien heb, dat zelfs de geringde zaak, zonder deaelven , werd afgedaan , offchoon door beide partijen bij de Rechters zeiven weieens geindeerd wierd, dat men de quxjlie zonder Procureurs zou ten einde brengen. Vraagt men naar de reden, dan krijgt men ten andwoord , dat het agterlaten van Practizijns niet alleen met de gewoonte drijden, maar dat men daarenboven gevaar zou lopen, van mistetasten: fchoon ik voor mij het misfchien aan het rechte eind zou vatten , wanneer ik dit alzoo verklaarde, dat Mijt! Heer de Schout, bij het gemis dier Heeren, mógelijk in het geval zou komen , van dezen pf genen Procureur te beleedigen , dien hij anders, zo dikwerf het Rechtdag is, nodig heeft: en, om kundige en belangloze Burgers daartoe te verzoeken , zou veel te laag , veel te vernederend wezen ! — Ziet daar dan , Mijne Heeren , voor iedere qucestie , hoe gering op zich zelve , de Heeren Praktizijns dapper in de weer ! Of men 'er voor of tegen is , men moet zich maar goedfchiks laten vonnisfen, vrij-

fpre-

Sluiten