Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—(m y—

den fmaak in de fchoone kunften, een der gewich, tigfte voorwerpen eener welgeregelde opvoeding zijn. moest; dit zeker is eene waarheid , welke niet moeilijk zijn zou , voldingende te bewijzen , indien het nodig ware, nog bewijsredenen ter ftaaving eener Helling aantevoeren , welke ieder een , die flechts ,in dit vak niet geheelenal vreerad is', bijeen bedaard nadenken , met weinige moeite zoude kunnen inzien.

De uitfpraak van een der beroemdfte vernuften der oudheid zoude hier reeds zeer veel kunnen uitdoen ; dan, laten wij eenen flap verder waagen.

Dat eene ziel, van de aandoeningen van het goede en fchoone geheel doordrongen; eene ziel, welke de bekoorlike beelden der waare bevalligheid en onfchuld geduurig voor oogen zweeven ; eene ziel, aan welke het gevoel van tederheid, medelij, den, menfchenmin en deelneming in het lot van, zijnen lijdenden natuurgenoot niet geheel ongewoon , niet volftrekt vreemd zijn ; eene ziel , bij welke deze flreelende gewaarwordingen alrede eene hebbelijkheid verkregen hebben ; dat zulk eene ziel niet gevormd , geenszins geftemd kan zijn, om zich tot laage, verachtlijke en vcrfoeienswaardige handelingen te vernederen; dit dunkt mij, kan aan niemand eenigzins vreemd voorkomen.

En , welke andere aandoeningen toch verwekt het beöefeqen van, het, verheevene geduurig in onzen boezem ? Wie tog kan eenen Mesfias lezen , i zonder, even als door eene onzichtbaare en onweer-

ftaan-

Sluiten