Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(509 y—

kunde ; ons eerst recht kan doen begrijpen , wat eigenlijk eene fpraak zij , en ons de wezenlijke en fijne wijsbegeerte, welke met deze wetenfchap behoort gepaard te gaan, genoegzaam in ftaat is te doen bezeffen ; zodat deze beoefening niet weinig tot verligting van de zwaare taak der vaderlandfche taalkunde toebrengen , en dus den langen , anderszins verveelenden , weg derwaards merkelijk verkorten kan.

Wat de wijze aanbelangt, op welke der Jeugd het gemr.klijkst wezenlijke eri gegrolde denitb^elden van eenen goeden en kiefchen fmaak kan bijgebragt worden ; hierover zoude zekerlijk vrij veel te zeggen zijn. Mijne gedachten zal ik, zo kort moogttjk , poogen optegeven. Een zeer wezenlijk vereischte hiertoe ware onbetwistbaar eene beknopte , duidelijke, in eenen onderhoudenden trant gefchreven , Theorie der fchoone kunften , geheel voor het begrip van Jongelingen van twaalf of veertien jaaren gefchikt ; waarin alle de bijzondere vakken der Dichtkunst en welfprekendheid met de behoorlijke juistheid behandeld worden.

Deze zeker zoude alleen in ftaat zijn , om vaste gronden, en de vereischte kenmerken van het waare fchoone , in alle verfchillende zoonen der voordbrengzelen van vernuft en fmaak , optegeven , en tevens voor zodanige gebreken , als waarvoor elk afzonderlijke zoort van Dichtftukken vatbaar zij, genoegzaam te waarfchuwen. Zodanig een werk, jnet leerlingen gelezen , en door bekende voorbeelL1 4 den

Sluiten