Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5io )-

den uit de beste werken der grootfte Genlëri voldoende opgehelderd , kon onbetwistbaar van het uitgeftrektlre nut zijn. Te bejammeren echter is het , dat wij tot nog een dergelijk handboek geheelenal misfen. De verdienden van de Heeren van Alphen, Feith en eenige anderen, ten opzichte van het Theoretisch gedeelte der fraaie kunften, zijn zekerlijkonlöogchenbaar. Dan, daar de eerfte door het uitgeven der Theorie van Riedel, en eenige afzonderlijke verhandelingen van hem zeiven, voor lieden van eenen gevorderden ouderdom en wijsgeerige denkers, gearbeid heeft, en de voortreffelijke Feith flechts hier en daar eenige op zich zeiven ftaande onderwerpen behandelde , gelijk ook door zommigen der overigen gefchied is; — zijn deze gefchriften , hoezeer dezelven ook allen lof verdienen, echter in dit opzicht geenszins toereikende: trouwens, het was ook nooit het plan van deze verdienflelijke Schrijveren , aan dit vei langen te voldoen. — Indien iemand, echter, wien het aan de vereischte bekwaamheden niet mangelde , tot dit einde , met het nodig doorzicht, de werken van den Abt. Batte uxinonzemoedertaale wilde overbrengen, zo zoude deze zwaarigheid weidra kunnen uit den weg geruimd zijn.

Vervolgend; oordeelen wij, dat, bij eene oplettende en verklaarende lezing van eenige beste ftukken der Ouden , eene geduurige vergelijking mot die der Dichters en Schri)Vers van laater eeuwen nimmer behoorde verzuimd te worden. De vergelijking toch van de wijze, op welke verfchillende vernuf-

Sluiten