Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k w

ens van een gedeelte onzer dankbaare fchuld, eri Hellen ons hart te vrede , dat zo eene heilige fchatting van oi>s afeischt.

De dankbaarheid jegens afgeftorvenen is , daarvandaan , ook wel de voornaamfte bron van alle die middelen geweest, waardoor zich de menfchen het aandenken hunner afgefcheiden vrienden gezocht hebben te vertegenwoordigen en te vereeuwigen, Lijkftaatfien , gedenktekenen, rouwkleden, doodmalen, lijkbusfen, hebben deze dankbaarheid moeten uitdrukken , en dan waren zij buiten twijfel van eene grooter waarde , dan wanneer zij aan de nagedachtenis van dezen of genen grooten gewijd werden, die zich door de glansrijke daaden eener onverzadelijke eerzucht beroemd maakte. — Hebben wij geen geld, om onzen afgefcheiden vrienden marmeren gedenkzuilen opterichten; het aandenken echter aan hunne beminnenswaardige deugden heeft zich , met onuitwischbare letteren, in onze harten gegraveerd.

De ondervinding leert, dat wij naar zommige menfchen, meer of minder, heengetrokken worden, naarmate hunne phijfiognomie ons minder of meer gevalt. Veele menfchen fchijnen daardoor reeds een natuurlijk, uitfluitend recht op onze harten te bezitten , en indedaad, zijn wij doorgaands gewoon, naar dit phijfiognamisch gevoel , naar de vorming van het gezicht, van de fpraak, naar de manier pm zich uittedrukken , te oordeelen, of wij hun ons hart kunnen Mm 3 aan-

Sluiten