Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5?7 3-

is, aan lelijke mannen haar hart kan fchenken , gelijfc wi veeltijds vinden, dat de leelijkfte mannen de fchooafte vrouwen hebben ; maar neen ! onverklaarbaar is hec niet, als men bedenkt, dat het andere gedacht zo goed, als het onze, door injlinkt geleid word, dat een afzichtig man toch beter is, dan geen man; dat afzichtige mannen niet zelden eene voor het andere getracht niet onaangenaame driestheid en b&erterij over zich hebben, en als men bedenkt, hoe de huweli ken door den bank gefloten worden, — door het koppelen van Moeder, Tante, Oom, of andere Bloedyerwandten.

Daar zijn menfchen, die daaglijks nieuwe vriendfchap zoeken, en in korten tijd hunne oude vrienden geheel yergeten kunnen. Heden zijn zij nog buitengemeen warm , fchudden hunne ganfche ziel uit in den boezem hunner oude bekenden, fchijnen niet zonder hun te kunnen leeven , zweeren hun, onder de heiligfre verzekeringen , eene eeuwige liefde , en binnen korte dagen zi'n zij zoms reeds ijskoud , en fchijnen de vertrouwden van hun hart niet meer te kennen. De loszinnigheid van deze menfchen ligt in meer dan eVne oorzaak, De leevendigheid en veeltijds onftandvastigheid van hun geitel , het verlangen naar altijd nieuwe voorwerpen pn afwisfelingen , en de ijdelzinnigheid, om met zeer veele menfchen in esne vriendfchaplijke verbindtenis te Haan, dikwijls ook een politieke nieuwsgierigheid, is doorgaands de grond van deze wispelturigheid , zonder M m 5 dat

Sluiten