Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—f 537 )—

zoek van menfchen, regelmaatiger, en voorzichtiger , voord, dan wijleer: de onfchuld kan zoo ligtlijk ia geen gevaar koomen : de doodftraffen worden zeer fpaarzaam gebruikt. En de zoonen van ftraffen, zijn, over het geheel genomen, in onze befchaafde Landen, merkelijk gezuiverd van alle die dingen, welken de menschlijke natuur beleedigen, en voor loutere vruchten van het hoogbejaarde bijgeloof, of van het wreede Despotimus, zijn te houden. Intusfchen fcheelt 'er nog zeer veel aan dien trap van volkomenheid, welken de eriminsek gerichtspleging hebben moest, en welken men verwachten zou, dat dezelve nu , op den avond onzer' agttiende Eeuw , zoude bereikt hebben. Veele misdaaden blijven geheel onopgemerkt, in zommige oorden; niet, omdat de rechter dezelven niet kan ontdekken en te weten komen i maar omdat hij dezelven niet weten wil , om de bezwaarlijkheid , en de onkosten van het onderzoek te vermijden. In boedelfcheidingen, trefc men , hier en daar, dat gebrek zeer veel aan. Het is waar , men heeft, in zommige Landen, b. v. in Pruisfen, in dit gebrek willen voorzien, en in iedere Kreits, bijzondere Rechters willen aanftellen, om over de verdeeling van erfgoederen het opzicht te houden; welke Rechters hunne ambten verliezen zouden, zoo haast zij van verzuim kunnen overtuigd worden. Maar wat was het gevolg van deze wijze fchikking? Zom' migen van den Adelftand meenden zich hierdoor beleedigd te zijn ; riepen hunne vrienden te hulp, en verijdelden deze fchoone verordening.

Nn 3

Sluiten