Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 531 )-

De lange duur der crimitteele onderzoeben is med« een allergewichtigst, en in het oog lopend gebrek. De draf, tot welke de fchuldige verweezen wordt , zoude dikwijls haare volkomen werking hebben; wanneer zij op haaren rechten tijd , als het volk nog leevendig bewust is van de misdaad des fchuldigen, verricht werd. Maar? hoe gaat het gewoonlijk, De misdaadiger wordt »eftraft, wanneer de misdaad reeds ever langen tijd uit het geheugen des volks is uitgewischt; en hierdoor verliest de ftraf , ten aanzien van derzelver nuttigheid voor het volk, een groot gedeelte van haare kracht , ja , maakt zelfs zomtiids nadeelige indrukken. Dit allergewichtigfte gebrek zal, denk ik, niet kunnen verbeterd worden, zolang zij , die her crimineel gericht uitmaaken , Zooveele andere zaken te bezorgen hebben, en zolang men, uit zulke colle^ien, niet alleen dezulken uitfluit , die gebrek aan kennis en ondervinding , of ook aan bezadigdheid hebben. Tor dit einde zouden ook de diflricten veel kleener moeten zijn , dan in veele Landen plaats heeft; daar. integendeel, de diftrikten zo uitgebrei.l zijn , dat 'er veel tüds noodwendigli'k moet verlopen, eer de behoorlijke getuigenisfen zijn ingewonnen , en de zaak recht ernftiglijk kan vervorderd worden. Thands is 'er r>ok, in dit opzicht, nog veel te verbeteren. Hebben wij het niet meermaalen beleefd, bid ik U, dat de misdaadiger, veele maanden . wat zeg ik ? jaaren , agter elkander, in een naar gat van eene vogtige, ongezonde gevangenis opgefloten, en aan eene verteerende ledigheid wierd overgelaten ? Wat kan men ,

in

Sluiten