Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 545 )-

genis geëindigd zijn? Dan is de handwerksman, of wie het is, door zijne langduurige ledigheid, van 't werk ganschlijk afgewend , en zijn beroep vergeten. 'Er is dus voor hem niet anders op, dan , met nieuwen moed, zijnen ouden boozen weg te hernemen , en alle die listen en konsten te werk te flellen, welken hij, in zijne ledigheid, geleerd en bedacht heeft.

Ik kom eindelijk tot het treurigfte tooneel, 't welk de Regeering zich zomtijds verplicht vind te openen; ik meen, de doodjlraf. Welk menfcheuvriend zoude niet uit geheel zijn harte wenfchen, dat dezelve geheel konde worden afgefchafc! Onderfteld zijnde, dat dit zeer bezwaarlijk gefchieden kan, gelijk veelen beweeren , inzonderheid, om den indruk, welken de doodftraf op het volk maakt; dan is althands dit zeker, dat de doodftrafFen zelden moeten gebeuren ; wijders, dat wreede pijnigingen geheel behoorden vernietigd te worden; daar dezen, behalve de inwendige onbetaamlijkheid, den Rechter bij het volk zeer onaangenaam maaken , en zeer ten nadeele bevonden worden te werken. Ook komt het mij voor, dat alle treurige plechtigheden, welken het volk den dood van den misdaadiger , als een zekeren marteldood , kunnen doen befchouwen, en roet dweepachtige denkbeelden vervullen, verre moeten geweerd worden. Eenvoudigheid moet ook hier heerfchen , en aan het volk de noedzaaklijkheid beduid worden , om zulk eenen misdaadiger, als een verderflijk lid der maatfchappij, aftefnijden. Als men de zaak in die licht beziet; dan begrijp ik

eok

Sluiten