Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 561 )-

Aleth. Gij trekt deze waarneming te ver, mijn Heer! Zij moge op eene Egijptifche Priesterfchap of op eene Pauslijke hiërarchie toepaslijk zijn, zij kan toch op de leden en voorftanders van den Protestantfchen Godsdienst niet t'huis gebragt worden. In ons vaderland vooral, waar de heilzaamfte naarijver tusfchen de verfchillende gezindheden gedoogd en aangekweekt wordt, moet de Godsdienst de beste ftaatkunde leeren, onderfchraagen en overal veld doen winnen.

Frbderik. Gij hebt mij niet wel begrepen, mijn Vriend! Ik ontken niet , dat de Christelijke Godsdienst, uit zijnen aard, gefchikt is, om het ftaatkundig ftelzel van alle Natiën te verbeteren, ja , geheel te doorzuiveren : ook wilde ik op dit land, -in den tegenwoordigen tijd , niet bepaaldelijk blijven ftaan. Maar ik gaf alleen te kennen, dat de gedaante van het Christendom nog zodanig ingericht is , dat het , bij elke gelegenheid , de verderflijkfte ftaatkunde , even zeer als voorheenen , kan in de banden werken: en dit mijn gevoelen kan ik bewijzen. De haatlijkfte tweefpalt toch tusfchen alle Christelijke gezindheden blijft nog voordduuren. Zorasch dit vuur wat begint te verflauwen , is de een of ander woelgeest in ftaat, om, door een ijslijk gefchreeuw, de haat en het wantrouwen te vereeuwigen : en wie kan de nadeelen bereekenen, welken dit eeuwig wroeten in onze eigen ingewanden kan naar zich fleepen: of is de les Divide & Impera nergens meer bekend ? Daarenboven , is door het gering inkomen der Predikanten hunne toeftand doorgaands

Sluiten