Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 573 )-

van twintig Pond , welke hij mij alle drie maanden betaalde. Wijl hij in de voldoening hiervan zeer Jiaauwkeurig was, welke ik telkens ftiptelijk op den verfchijndag ontving , verwonderde ik mij niet weinig , dat hij zich noch zien, noch hooren liet, hoewel de laatfte termijn hiervan gisteren verfcheenen was. Ik maakte mij dus dezen morgen zeer vroeg naar Pall-mal, waar hij woonde, opweg. Dan ach ! . . . mijn Heer ! hoe kan ik U melden , wat ik daar vernam. Die Vriend , die grootmoedige en belanglooze Vriend, is gisteren in een duël in Hijde! Park gebleeven."

Zij zweeg, om aan haare traanen den vrijen loop te laten. Vervolgends voer zij voord. — „ Deze flag heeft mij zoo zeer ontzet, dat ik niet wist, werwaard ik mij wenden zoude. Meer bij toeval, dan uit eenig voorneemen of oogmerk , ben ik hier gekomen. Heb ik thands het geluk, eenen weldoener gevonden te hébben, — en waarlijk, mijn Heer! zijn bijftand zoude mij ten hoogften nuttig zijn — alsdan zal ik dit toeval , als het gelukkigfte van mijn geheele leeven befchouwen."

Dus eindigde de Weduwe haare gefchiedenis , welke , zelfs tot in de minfte omftandigheden toe , volkomen naar waarheid was. Zij had dezelve op eene zoo betoverende en bevallige wijze weten voorteftelien, dat Wilson, hierdoor, in weinige oogenbükken , volkomen verliefd geworden was. Hij bedankte , haar voor het vertrouwen , hetwelk zij in hem ftelde , en zwoer, haar nimmer te zullen verlaten; tevens verlof verzoekende, om haar naar huis te Pp 4 mo-

Sluiten