Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of ik krijg hoofdpij, en ben daarna gehee! buiten ftaat tot eenige infpanning van gedagten. Wanneer 'k , daartegen, des namiddags , mijne gewoone rust genoten heb, zo hindert mij geene beweging, hoe zwaar ook, noch ik gevoele daarna eenige de miuIte onaangenaame gewaarwording.

70 Zo dikwijls ik een' geheelen dag in maatige bezigheid en weltevredenheid doorbrenge , heb ik noch mijne middagfluimering, noch mijne gewoone nachtrust nodig, om volkomen verkwikt en verfterkt te ontvvaaken: zo dikwerf ik, daartegen, eenige onaangenaamheden of bekommeringen gehad heb , is mij het middagfiaapje niet alleen bijna onontbeerlijk , maar ik gevoele nog daarenboven de noodzaaklijkheid van eene langer, dan gewoone , nachtrust.

8.) De flaap, op een zagt bed van veeren genoten, verkwikt mij nooit, maarsvérmoeit en verzwakt mij. Mijn bed is een paardenhairen matras. Ik zou echter, gelijk ik op reis meermaalen ondervonden heb , even goed op ftroo kunnen flapen.

9. ) Des winters moet ik rijklijk één uur langer, dan des zomers, flapen. Of de koude van het jaargetij of de warmte der kagchel in een befloten vertrek , of de minder ligchaamsbeweging hiervan de oorzaak zij, zal ik niet bedisfen. Mogelijk werken alle deze oorzaken hi.ertoe gelijklijk mede.

10. ) Door een fterk gedruisch fchierlijk wakker gemaakt, gevoele ik altijd, eenige uuren lang, zekere onaangenaame dofheid of duizeling, welke mij tot allen arbeid ongefchikt maakt.,

uO

Sluiten