Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 33 )-

-«uwen verzwak. zijn. (Zie ft ^ ^

Geduurende den fiaap, rust> »,deZ1el en het ügchaam, voor zo ver het vn dezelve.afhangt, de xl-tu^.numl.jk, eo defpiere" d.e onder haar bellier Haan. De werkingen in het! zelve welke niet van de ziel, maar van ligchaamiUke krachten afhangen, gaan geregeld heuren ^g: de flaap werkt echter insgelijks , doch op eene tegenftelde wijze. Het hart en de vaten bewegen zich langzaamer en zwakker, dewijl in den flaap de prikkeling van het bloed alleen werkt; terwijl, bij het waaken, het zenuwgeftel zelf op veelerleie wijze geprikkeld wordt, en deszelfs beweging door eene wederkeerige werking van de zenuwen op het hart wordt verfterkt. De rust der fpieren is mede oorzaak van de langzaamer en zwakker beweging van het hart ; want, zodra dezen zich, als men wakker is, bewegen, drijven zij, door haare afwisfeiende drukking op de aderen, het bloed fcbierlijker en in grooter hoevéelheid naar het hart , we!k zich dan ook rasfer en fterker moet samentrekken, om het weder voordtedriiven. Van hier, dat de fiaap de warmte vermindert , en dat men kouder wakker wordt , wanneer men gaat flapen , zonder zich te hebben toegedekt. De ademhaaling, welke zich naar den omloop des bloeds richt, is ook langzaamer en zwakker. De fpijsverreering gaat, geduurende den Sl-ap, onafgebroken voord, en gefchiedt mogelijk in denzelven beter , voorzover zij mede van de wering der zenuwen afhang: , omda: het zenuwgeftel ,

go

Sluiten