Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 50 )-

Monfieur de Bonne Vie is een Heer van charmante conduite — hij is a la mode habillé & frifè: hij is zoo edelmoedig, dat hij geene kosten (paart, zelfs in dcsfaveur zijner brutale fchuldeifchers, om al. hetgeen tot de grace van zijn leest en entichambre behoort, naar de nieuwfte manieres te bekomen, en heeft hij het geluk, om de eerfte te zijn, in het een of ander van dien aard , ó ! welken roem behaalt hij dan, bijzonder bij de belles Dames, die vooral zijne kieschheid bewonderen ! — Met dezen diverteert hij zich fchoon — hij is gehuwd, maar dit rampzalig juk zoude hij zich nimmer op den hals gehaald hebben, had niet fonPere, een man naar den ouden fmaak , hem zulks zeer fterk aangcraaden. Thands beklaagt hij zich, gehoor gegeven te hebben aan het zeggen van dien ouden eenvoudigen hals, naamlijk: dat het Huwelijk tot de vvaare beflemming van den mensch, hier op aarde, behoort.— Dan, hij weet zich dezen band nog al draaglijk te maaken , door eene vrije en familiere converfatie met Dames van fmaak, die den Ton verftaan , en deze ongegeneerde leevenswijs behaagt hein verre boven het ftijve, dat den burger keiifchetst, op wien hij met verachting nederziet. —

Het fpel is zijn geliefkoosd divertisfement du Jour. Het l"Ombre-Quadrille &c. verflaat hij meefterlijk; hii word door geen verlies afgefchrikt , maar is raifunable, en wil, zo wel revenge geven, als hebben.— Zo hij den avond zonder fpeelpartij moest doorbrengen , of zonder opera of comedie bijtewooneu, was hij in 't geheel niet in zijn aife, en zoude

Sluiten