Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 57 )-

En deze plaatzen zijn, als noodzaaklijk, veroorlofd ! Zou dan de natuurlijke aandrift, niet dan tot haaren hoon , kunnen voldaan worden ? — zondereene nog ijslijker misdaad te pleegen? - en zonder alles, wat fchaamte, eerbaarheid, en billijkheid vordert, alleen aan de eigenbaat opteofferen? —

Ö Gij Beftuurers dier machtige Stad, welke zich, met recht , een parel in de kroon van Europa kan noemen - zult Gij niet met deze ongelukkigen Haan voor het gerichte, op den dag, waarop waarheid en deugd zullen zeg ••vieren!

Jongelingen, die van den mond eener bevallige Z'elsvriendin deugd en liefde inademt , bezoekt deze plaatfen — (lort een traan over de fnoodheid des Menschdoms — en dankt de eeuwige Godheid voor uwe beftemming en verlosfing!..

Indédaad , is 'er ooit een tooneel van verfchrikking , afgrijzen en verachting : doch tevens , kan 'er ooit een fchouwfpel zijn , waarbij het hart van mededogen ten fterkften doordrongen wordt, het is dat, welk wij zo even befchouvvden. Slagtoffers waarfchijnliik eener jammerlijkfte onkunde , wier Ouders haar de eerfte denkbeelden , de eerfte aanleidingen tot onkuifche gedachten , gefprekken en daaden van wellust gaven: — deze flagtolTers eener verwaarloosde opvoeding, mogelijk door trouwlozen bedrogen, die, door hun woord te breken , het Meisje tot wanhoop en tot fchanddaaden vervoerden , om welker ijslijkheden te ontwijken zij het gezelfchap zogt van vrouwlieden , die reeds geheel bedorven walen , of van mannen, wier kostwinning de verleiding D 5 is?

Sluiten