Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem.

Wijl ik voor uwe wraak vreeze, en dezelve verdien.

Stem Van Louise. Gelukkig is hec voorU, en mij, dat Gij in uwe vrees dwaalt. Indien ik eene geest der wraake was, dan zeker zoude gene vriendfchaphjke muflek mijne aandoening verkondigen; een gedruis, even als van donderflagen, zoude dezelve voorgegaan zijn , en de aarde onder uwe voeten gebeefd hebben. Neen Willem! de kalmte, welke zich op mijn gelaat verfpreidt, - dit heerlijk, en fneeuwwit gewaad verkonden U, dat ik bij een erbarmend God genade gevonden heb ; dat genoegen en zaligheid thands mijn deel is, en in het toekomftige nog grooter wellust mij zal te beurtevallen. Ik koome, om U mijnen dank te betuigen.

Willem. Dank betuigen? ... en aan mij?

Stem van Louise. Aan TJ, aan U, die deze loopbaan der beproeWnge mij, wil is waar, moeilijker, doch ook des te korter maakte.

Willem. Vergeef. . . vergeef! ...

Stem van Louise. Dit hebbe ik al lang gedaan. Staa op, en fpreek enbefchroomd.

Wil lem.

Indien ik konde ! Dan, indien het waar is , dat Gij, die reeds te vooren eeneJEngel waart, en nu nog F 2 on-

Sluiten