Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoon men een zeer jong boompje in geen trek' tas moet brengen, moet men doch, als men het in den kouden grond plant, hetzelve , zoo rasch het geplant is, zorgvuldig oppasfen en begieten, zal het niet van zelfs verdorren. — Is het mooglijk, dat men een Kind, reeds in het eerfte jaar, kan laten ontaarden, gelijk de ondervinding ons dit, maar al te vaak, toont, zoo moet het mooglijk zijn, hetzelve voor die ontaardingen' te bewaaren en ten goede te leiden. Of zoudt Gij nooit een eenjaarig Kind gezien hebben, hetwelk reeds over zijne Moeder en Oppaster den kleenen dwingeland fpeelde, door gehuil en gefchreeuw zijnen zin wist te krijgen , bij niemand, dan de moeder zijn, en zonder wiegen niet flapen wilde ?

Men kan waarlijk niet voorzichtig of werkzaam genoeg zijn , de aanleidingen tot deze gebreken , zoo vroegtijdig mogelijk is , wegtenemen ; — al kan men den misftaltigen uitwas van een boompje naderhand affnoeien , 'er blijft doch altijd een teeken van het fnoeimes over , hetgeen den anders gladden fhin ontfiert. — Hebt gij dus ook eerst uw Kind den baas leeren fpeelen , zoo kunt Gij 'er wel met hem, als hij ouder is, over fpreken , en hem alsdan het dwaaze, van altijd zijnen zin te willen hebben, aantoonen; maar de fpooren van dat gebrek zullen , zelfs als zijn verftand al rijp is , altijd in zijn gedrag nog zichtbaar zijn. — Nu ter zaakc.

Mijn eerfte hoofdregel , waaraan Gij uwe bloozende kleur, frisfche gezondheid, misfchien ,wel uw leeven verfchuldigt zijt, was altoos deze: handel in

is

Sluiten