Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 133 )-

der de duidelijk verklaarde, door ons niet afgewe* zen, maar uitdruklijk aangenomen voorwaarde, dat wij het heilig voor ons zullen houden : of men deelt ons die mede, zonder deze voorwaarde 'er uitdruklijk bijtevoegen , maar op eenen toon , met eene houding, en met gebaarden , welken duidelijk genoeg te kennen geven de vooronderlïelling en verwachting, dat wij, als verftandige menfchen, die den geest der onderfcheidinge bezitten, de noodzaakiijkheid inzien , om zulks geheim te houden , en dat wij, als rechtfehapen menfchen, overeenkomflig dit ons doorzicht zullen handelen ; datgeen , welk ons in vertrouwen is medegedeeld geworden, in onzen boezem bewaaren , althands daarvan nimmer een misbruik maaken : of wij ervaren , zonder toedoen van eenig mensch, bij toeval, iets, welk, gelijk wij zeker kunnen beöordeelen, niet ligtlijk bekend zal worden, waarvan men klaar kan begrijpen, dat deszelfs geheimhouding wenschlijk is , fchoon zij, welken het aangaat, daarop eigenlijk niet mogten aandringen, ja zelfs mogten fchijnen, daaromtrend geheel onverfchillig te zijn. — Houden wij zulke en dergelijke geheimen voor ons , welker bekendmaaking meer fchaade, dan voordeel zoude aanbrengen , dan be'andwoorden wij aan den plicht, wiens beoefening ik thands tracht aantebevelen.

Ongetwijfeld zijn zulke geheimen hiervan uitgegeponderd, welker openbaarmaaking wel eenigen Perfdonen nadeel, fchoon geen onrechtmaatig, geen onverdiend nadeel veroorzaaken, maar echter, over het V.D.II.S. K g«-

Sluiten