Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 13+ >

geheel, veel meer hoogst nuttig zal wezen; als b. v. ten uiterften gevaarlijke oogmerken , aanflagen op het vermogen of leeven van verfcheiden menfchen , of ook ontwerpen en ondernemingen van flechts één mensch ten nadeele van het algemeen, en dergelijken. — Hebben wij dengenen, die ons daarvan, (al ware het ook op de ftelligfte en uitdrukli;kfte, door ons aangenomen , voorwaarde van geheimhouding ) onderricht heeft , vooral , wanneer hij zelf deze verderflijke oogmerken koeltert , deze fchaadelijke ondernemingen voorheeft , onze gedachten daarover medegedeeld, hem de zaak van de regte zijde getoond , en alleszins getracht , hem van de uitvoering' zijns ontwerps aftetrekken, maar alle middelen daartoe vergeefsch beproefd ; alsdan mogen wij niet alleen , maar zijn ten fterkften verplicht , zulke toevertrouwde geheimen te openbaaren ; de plicht , om voor de rust , de welvaart, de rechten, het leeven, en de geheele gelukzaligheid onzer medeburgeren, naar ons vermogen, te zorgen, noopt en dringt ons, in zulke gevallen , datgeen aan het licht te brengen , welk wij anderszins liever in de dikfte duifternis wilden verbergen.

Dan , ik herhaal het, geheimen, welken niet van zoodanigen aard zijn , welker bekendmaking meer fchaade en verdriet ftichten, dan voordeel en nut zal aanbrengen, — dezen moeten wij als een , ons toebetrouwd, heilig pand bij ons bewaaren, zelfs dan nog, wanneer men ons de voorwaarden van geheimhouding niet uitdruklijk heeft opgelegd ; wanneer wij

uit

Sluiten