Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 136- V-

ontftaan zijn. — Vrienden, die elkander genoegzaam kennen, die op elkanders rechtschapenheid en geheimhouding volkomen ftaat kunnen maaken , die , in dit gegrond vertrouwen, elkander gerust mededeelen, wat zij gezien, gehoord, en zeiven gedacht en ondervonden hebben: ó! hoe veele, niet alleen aangenaame, mm ook r.uttïge en leerrijke ftonden verfchaffen die daar aan elkander / Hoe helpt daar de een des anderen menfchen- en waereld-kennis uitbreiden , elkanders oordeel opfcherpen ! Van hoeveele verkeerde ftappen en dwaaze ondernemingen houdt daar dikwerf de een den anderen terug, en voor hoeveele onaangenaamheden helpt hij hem bewaaren !

Maar de geheimhouding brengt nog meer voordeelen aan. Zn ftrekt ook dikwerf, zeer bijzonder, ter bevordennge van de beste oogmerken, ter uitvoer nge van de heilzaamfte ontwerpen. — Veel goeds en nuttigs kan, door de vereeniging van veelen tot hetzelfde einde , tot ftand gebragt worden. Doch dit gemeenfchapliik poogen is niet immer toereikende. In veele gevallen miet ook , of het eigenlijke oogmerk, dewijl baatzucht, of nijd, hetzelve weldra zoude trachten te verijdelen , of ten minften. he. een of ander , welk de grootfte hoop ilechts half verftaan , of in%t geheel niet begrijpen kan, en dus zeer verkeerdelijk zoude uitleggen, met alle zorgvuldigheid verheeld en verzwegen worden.

Ten tijde van den Zaligmaaker, ( om dit met een voorbeeld uit de gewilde gefchiedenis optehelderen) was, in het Joodfche land, de verwachting van een' machtig Koning, en den ftichter des aanzienlijkften

rijks

Sluiten