Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 137 )—

rijks op aarde zeer algemeen. Daarbii had zekere partii , in het denkbeeld , dat God alleen de Heer en Koning der Jooden, en dus de betaaling der, door de Romeinen opgelegde, lasten, een afval van God en deszelfs wet ware reeds diestijds , zich allerleie wanorde en buitenfpoorigheden veroorlofd. Had Jezus zich nu openlijk voor eenen Koning uitgegeven , dan zou hoogstwaarfchijnlijk , bierdoor , de reeds heerfchende geest van afvalligheid en oproer niet alleen onderhouden , maar ook verfterkt en aangezet, en dus de bereiking van het oogmerk van '«Heilands zending zeer verzwaard zijn geworden.

Daarom verbood Jezus zijne Leerlingen dan, te zegg.-n , dat hij de Cristus, d. i. de, door de Voorzienigheid ter oprichting van een nieuw godsdienftig rijk beftemde, Koning was. Om dezelfde reden verbood Hij hun ook, zijne verheerlijking op den berg, bij zi n leeven, aan iemand te verhaalen.

Hadden de Leerlingen van Jezus, nu, geen geheim weten te bewaaren; hadden zij. datgeen, welk zij aan en bij Hem ondervonden hadden , en welk, geduurende zijn leeven op aarde, in hunne boezems zorgvuldig bewaard moest blijven; hadden zij dat aan anderen medegedeeld, en dus alöm verbreid; hoezeer zouden zij daardoor niet d e aardfche denkbeelden , tijdlijke verwachtingen , en reeds aangevangen bewegingen onderfteund, en dus der uitvoeringe van het gevvigtige ontwerp van Jezus een groote hinderpaal in den weg geworpen hebben ! Hoe verr' zou daardoor niet de oprichting van zijn geestlijk rijk achteruitgezet zijn geworden!

K 3 Maar

Sluiten