Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C i45 )-

Laten wij veeleer , uit de beric&ten, welken zij ons mededeelen , gelegenheid nemen, zooveel zulks gelch.eden kan, om hun aantetoonen , welk een groot kwaad zij zouden kunnen aanbrengen , wanneer zi, even datgeen , welk zij ons verhaald hebben , ook aan dezen of dien mededeelden. Laten wij hen door alle moogiijke middden van de fchoonheid en noodzaakiijkheid der geheimhoudinge trachten te overtuigen ; laten wij hun zelfs , nu en da„ het een of ander toevertrouwen , hunne gehe.mhouding met welgekozen bewijzen van ons vertrouwen beloonen, en, ingevalle zij zich in dezen fchuld.g maaken, hun even zulke proeven van ons misnoegen geven !

Laten wij ons wijders toeleggen , om hun fmaak voor gewigtiger dingen , voor verhevener onderwerpen , voor kunften en wetenfehappen inteboe zemen ! Door deze en andere middelen zal het ons gelukken, hunne tedere harten tot bedachtzaamheid ftilzwijgendheid en trouw opteleiden ; en, gelijk wij daardoor ons zeiven het genoegen verfchaffen van ook in dit opzicht , voor het geluk onzer Kinderen te zorgen , zoo zullen wij ons daardoor tevens , hoogstverdienftelijk maaken bij aile diegenen, onder welken zij eenmaal leeven, met welken zij in het toekomende verkeeren zullen 1

V.

Sluiten