Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c m )-

worden. Het Plan daarvan , reeds irt l~82 vervaardigd, miste echter dien gelukkigen voordgang , welken men anders onder Christenen , wier voornaimfte pligt is , GoD en hunne NUaflen liefté'hebben , met het hoogfte recht , zou hebben moeren verwachten. Het waren alleen, naderhand, de Leden van het Departement der Maats cd pp ij, onder de zinfpreufc : Tot Nut van 't Algemeen: te Bodegraven in 1785 gevestigd, die zich gezamenlijk verbonden , om hetzelve, als bij uitnemendheid ftrookende met het doei dier Lofwaardige Maatfchappij , tot (land te brengen, en zij hebben het genoegen, thands te kunnen berichten , dat de hartelijke deelneming van verfcheiden MenfckenvrienJen hen heeft in ftaat gefteld , om in dit jaar 39 Kinders, van minvermogende Ouders, in de eerfte voorbereidende kundigheden een behoorlijk onderwijs , onder hun opzicht, te doen geven ! Kinderen , zeggen zij , van minvermogende Ouders , die , fchoon. door geene Armenkas bedeeld , zich echter in zoodanige omftandigheden bevinden , dat zij in bet behoorlijk onderwijs hunner Huwclijkspanden niet kunnen voorzien : Kinderen derhalven, die , buiten de onderfteuning van dit Fonds , niet alleen in veele opzichten, in nuttige handwerken onkundig, maar ook in den Godsdienst , en naderhand in de vereischte regeling hunner huishoudingen en kostwinningen , ten eener.maale onervaren zouden gebleven zijn : — Kinderen alzoo , welken zij, onder den Goddelijken zegen , tot dien trap van befchaafdheid wenfehen opteleiden , welke in hunnen ftand

no-

Sluiten