Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C »g5 )—

Gij ziet dus, dat ik de Minnen nietafkeure, wtsneer men, om de ougefteldheid of zwakheid der Moeder, voor het Kind, door vreemde hulp zorgen moet. Doch daar het Kind voor alle de gebreken van de Perfoon , welke het zuigt, vatbaar is; daar het door de borst niet Hechts ziekten, maar zelfs charakter-fouten , als zucht tot buitenfpoorigheden , wellust, domheid, enz. in kan zuigen, zoo moet de keuze eener Minne niet dan met de uiterfte omzichtigheid gefchieden. Ik zal U daarom eenige regelen opgeven , welken Gij, zo Gij ze al, hetgeen ik hartelijk wenfche, niet voor U zelve behoeft, ten minden kunt mededeelen aan anderen, welke meestal wel te vreden zijn , als de Minne maar genoeg zog heeft.

De vereischten in eene goede Minne zijn dezen:

1. Eene volmaakte gezondheid , onderzogt dooreen' kundigen Geneesheer, wien men hierbij volftrekt moet raadpleegen.

2. Een welgemaakt, fterk ligchaam, en

3. Een goed charakter.

Als men reeds voor de geboorte van het Kind voorzien kan, dat men eene Minne noodig zal hebben, dan raade ik, zoo vroeg mooglijk, daarom te denken , en naar de drie opgegeven vereischten te onderzoeken, vooral om doch eenige zekerheid omtrend het laatftgenoemde te kunnen bekomen. Dat men zich van befaamde Vrouwlieden wachten moet, fpreekt van zelve. Uit voorzichtigheid , neme men ook liefsr geene Min , die nog maar pas één Kind gefpeend heeft, omdat men opgemerkt heeft , dat de

Na-

Sluiten