Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

IETS

OVER DE

H U I S L IJ K E RUST.

Aan huislijk geluk , dat voornaam en onmisbaar deel van onzen ganfchen aardfchen welvaart, kan men onmooglijk anders denken , als te gelijk met die toegevende zagtmoedigheid en eendracht, welke men gewoon is huislijke rust te noemen. In deszelfs uitgebreidften zin, beteekent dit woord in het algemeen die rust en eenigheid, welke onder alle de leden des huisgezins heerscht, onder de Echtgenooten met betrekking zoo tot hunzelven, als tot hunne Kinderenen dienstboden, en onder dezen wederom onderling : doch in dien bepaalden zin, waarin wij het thands willen opgevat hebben, heeft men bij huislijke rust alleen aan de Echtgenooten te denken, terwijl wij hun, die zich in dezelve niet kunnen verheugen , als de allerongelukkigfte menfchen willen befchouwd hebben. Geene beklagenswaardiger flervelingen, dan dezulken, kennende, fchijnt ket ous der moeite wel waardig, onze gedachten

over

Sluiten