Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 227 )—

men Mannen, wier huislijke rust door het gedrag hunner Vrouwen geftoord wordt, maar ook, meer dan te veel, Vrouwen, welke door haare Mannen ongelukkig worden, en welkertoeftand nog veel beklaaglijker is, daar zij denzelven alleen in eenzaamheid betreuren, en ilechts door rtille traanen haar hartzeer .verligten kunnen. Wij willen dit tegenwoordig niet verder onderzoeken. Maar liever eenige hulpmiddelen aanbieden, door welker gebruik men , naar onze gedachten, de huislijke rust, op het zekerst, ongefchonde bewaaren kan: hulpmiddelen, die voor de Mannen zowel , als voor de Vrouwen dienftig moeten wezen , daar het bij ons onbetwistbaar zeker is , dat beiden het hunne tot derzelver verftooring bijdragen.

Hetgeen men, over het algemeen, van den omgang met menfchen zegt, geldt ook van het huislijk leeven, dat men, naamlijk , in geenen deele verwachten moet, dat de Echtgenooten over alle zaaken eenpaarig zullen denken , dat zij in alles, waarover gefproken, of waartoe befloten wordt , met malkander zullen inftemmen, en dat zij, .uit vrees van elkander tegentefpreken , zich onderling , flaafachtig, naar elkanders begrippen en denkwijze zullen fchikken. Zulke menfchen zouden waarlijk een verveelend, eenzelvig leeven leiden ; hunne gefprekken zouden welhaast ftoffe ontbreken, en dus hun onderhoud zeer kort van duur zijn. Verkrijgt elke zaak, welke zij ook zij, altijd eene andere gedaante , wanneer zij door een paar andere oogen befchouwd word; weet de een altijd meer van het een of ander; heeft de een

V.D.IH.S. Q al.

Sluiten