Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 235 )-

draaglijk juk van den hals te fchuiven ? Eu dan — wéé uw huislijk geluk !

Nier. minder berispenswaardig is het , wanneer ook de Vrouw zich rechten aanmaatigt, welke haar niet toebehooren; wanneer zij verlangt, dat de Man haar fteeds involgt; haare, misfchien dwaaze , wenfehen, haar verlangen naar entbeerbaare kleeding en vermaak eerst zal bevredigen , en dan aan de noodige behoeften denken; wanneer zij, bij de rainfte tegenfpraak, tot traanen haare toevlucht neemt, en den Man, die door geweid niet te winnen was, door geduurig zugten , klaagen en gemelijkheid zoo lang kwelt, totdat hij gedwongen toegeeft.

Echtgenooten verftooren ontwijfelbaar de rust van hun leeven, wanneer zij met gelijke hevigheid hunne tegenftrijdige inzichten bereiken willen. Verftandig toegeven is dus hun onvermijdlijke plicht. Geen van beiden moet zich voor onfeilbaar houden, maar naar den anderen luifteren. Zaaken, welke het gemeenfchaplijk welzijn des gezins betreffen, moeten door beiden overlegd, en de gronden voor en tegen behoorlijk overdacht worden. Geen van beiden moet driftig handelen; iets willen, omdat hij het wil; maar altijd, na een verftandig overleg, datgeen kiezen, hetgeen hem waarlijk best voorkomt. Maaken andere omftandigheden den een verdrietig en gemelijk , de andere moet hem door geene tegenfpraak nog meer misnoegen , maar alsdan veel liever van alle vorderingen voor zulk een tijd , zooveel zulks doenlijk is, afftaan.

Be-

Sluiten