Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r-C *59 ).-•

Kind verlosten berrtelde kort daarna weder tot haare. voorige gezondheid {*).

Uit dit alles blijkt., dat 'er ons ten hoogften aangelegen ligt, zekere teekenen uittevinden, welken ons het geheime overblijfzel van ieeven bij een lijk kunnen doen opmerken. Schoon men zich dikwerf gevleid heeft, dezelven reeds te kennen , heeft d<j ondervinding, helaaSj te tiaar geleerd, d„ aQ één teeken is , hetwelk in alle gevallen de proef kan doorftaan. Zij fcëüben eenpaarig op een overbhjfzel van prikkelbaarheid. Wij hebben echter te vooren reeds gezien , dat de Ieevenskracht zoo gefilterd kan zijn, dat zij zich «iet kan doen ge-

waar-

<*) Hier waren <lus eene kle.ene trekking van den mond, en e?" overblijfzel van warmte omtrend het hart, genoegzaame -bewijzen van eene voordduuring des Jecvens. Van hoeveel ^ wrcht behooren dus de geringe onhandigheden bij een Sc voor ons te zijn , en hoe noodzaaklijk is het, dezelven naauwkcung gadeteaaan. Maar wat doet men gewoonlijk ? Wij laten de zoo gewichtige bezorging der afgeftorvenen a,n de dom.' ite menfchen over, die noch lust, om zulke opmerkingen te doen, noch eenig bezef hebben van de mooglijkheid der her.' I.eevmg; die dus zelfs, zo zij eenige flaauwe blijken van leeven ontdekken, op. dezelven geene acht liaan, of verkeerd uitleggen. Dus weet; ik , dat iemand, die een lijk in de kist geleed had , eenigen tijd daarna zeide , dat 'er waarfchijnlijk binnen kort nog iemand van die familie zoude fterven;' want dc af' gefiorvene had in de kist nog een oog opengedaan , en zij had zvk> reeds meermaalen als een kwaad voorteken waargeno men. - Voor zodanige menfchen dus zijn dergelijke gewichtige" tlljfccn van leeven flecbts voedzel voor hun bijgeloof; dan ' 7M nemen onze twijfeling niet w*eg, dat het begraven van kc'' Vimden met eéu zu zeldzaam geval is. ...

Sluiten