Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 2// }—

alle deze hindernisfen kan wegnemen; doch het zoude met U en mij, Abeillard! geheel anders ziju gelegen. — Ik weer, bij ondervinding, dat men, bij eene ernffige beoefening der wetenfehappen , geen tijd heeft te verliezen : waereldfche bezigheden zijn met den ftaud eenes Geleerden onbeftaanbaar, en de zorgen dezes leevens moeten hein fteeds hinderlijk wezen. — Zal ik van maatigheid en onthouding fpreken, Abeillard? Dan, het betaamt mij niet, U' te onderwijzen; maar ik weet , hoe de Geleer. Öen , waarvan ik fpreek , geleefd hebben. Daarenboven zijt gij een Geestelijke, en dus aan ftrenger plichten verbonden. Meent gij dezelven in het huuwlijk uitteöefenen ? Zult gij van mijne zijde opftaan , om den heiligen lofzang des Heeren aantehefFen ? — Het is mooglijk , dat het voorrecht van eenen Geestlijken bij U van minder gewicht zij ; maar handhaaf dan ten minften het charakter van eenen Wijsgeer; cii, zo gij geene achting voor heilige verrichtingen hebt , laat dan ten minften de algemeenè welvoeglijkheid uwe buitenfpoorige oogmerken beïluuren ! — SocRAtEs , mijn Abeillard! was een getrouwd man, en het voorbeeld van zijn leeveri moet zijne navolgers voor de gevaarlijke klip. pen waarfchuwen. De lotgevallen vau Xantippe fteunen op geloofwaardige befcheiden. ——Ik zal de geheime aandoeningen van mijn hr.rt voor U openJoggen. Het is in U, mijn Abeillard, dat zich alle mijne wenfehen verëenigen. Ik zie naar geene rijkdommen, verbindtenisfen, noch onderhoud. Ik ken geene genoegens , om te bevredigen , dan de Ts Uwen,

Sluiten