Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(2g2 )-

Ondertusfchen hield Fulbert, wiens gelaat door gramfchap verbleekt en met eenen donkeren nevel van droefgeeftigheid bedekt was, dikwerf bijeenkomften met zijne vrienden , ten einde hen te raadplegen , hoe men.zich het best op Abeillard zoude wreeken. Men deed hem hiertoe verfcheiden voorflagen , welken echter allen door hem werden afgekeurd. Eindelijk gaf men hem te kennen, dat 'er eene ftraf was , welke de uitgeftrektne eifchen der wederwraak ten vollen bevredigen; pijn en fchande met zich zoude voeren; den lijder tot een algemeen voorwerp van befpotting maaken, en hem alle uitzichten op eerambten en kerklijke bevorderingen op eenmaal zou kunnen affnijden. Dit ontwerp werd onmiddellijk goedgekeurd, fchoon hetzelve, met bedaardheid overwogen wordende, aan veele zwaarigheden, zelfs aan eenige gevaaren onderhevig was. Abeillard had een onnoemlijk aantal vrienden, en zijn huis werd altijd door Bedienden bewaakt. Met dit alles wilde zich het eedgefpan, door eenen zamenloop van bindernisfen, van zijn doemwaardig oogmerk niet laten affchrikken , en men kwam dus overeen, de proef te nemen, om één'zijner Bedienden omtekoopen, 't geen hun, door middel van eene fomme gelds, gelukte. Nu konde hen niets van de uitvoering van hun plan wederhouden ; gelijk men dan ook, aanftonds, dag en uur daartoe vastftelde. Het vloekgefpan , uit vijf perfoonen bettaande, kwam in het holfte van den volgenden nacht bijéén, en begaf zich naar her huis van onzen jongen Wijsgeer. De omgekogte Bediende opent de deur, en leidt

beu

Sluiten