Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 6*5 )-

gronden, uit godsdienst en wijsbegeerte ontleend, gerust te (tellen , en zich, in het barnen van het gevaar, zoo groot te vertoonen, als zij in de liefde geweest was.

Schoon de daaders van het fchandelijk feit ontfnapt waren, deed de Magütraat, echter, naar hen een vlijtig onderzoek doen, en liet twee derzewen in hechtenis brengen, waaronder de Bediende was, die zijnen meester verraden bad. Beiden ontvingen zij eene (traf, met de denkwijze dier tijden overeenkomllig. Hunne beide oogen werden uitgeftoken, en het recht van wedervergelding (Jus talioniO voltooide het werk.

Eloïse had nog geen twee en twintig jaaren bereikt, en men konde dus niet vooronderftellen, dat zij, in den bloei haarer jeugd en fchoonheid, in het fomber kloostetleeven behaagen fcheppen, of zich geneigd zou gevoelen, om eene waereld vaarwel te zeggen, met welke zij naauwlijks was bekend geworden, en welke daarenboven zoo gunftig over haar charakter en haare talenten oordeelde. De baatzuchtige Abeillard, echter, kende de alles overtreffende liefde, welke zij hem toedroeg, en wilde met dezelve zijn voordeel doen. Nu zij niet langer de medjrezelle zijns J leevens konde wezen , moest het overfchot ha:rer dagen der eenzaamheid en den kuifchen omgang met de Engelen worden toegewijd. Men bericht ons niet, op welke wijze Eloïse dezen edelmoedigen voorflag ontvangen heeft; doch het is waarfchijnlijk, dat zij hierover met Abeillard in woordenwisfeling geraakt zij, naardien wij uit haare brieven duidelijk

zien

Sluiten